בית יצירת קשר
אמנה זו נכתבה על מנת להגדיר את תפקיד ההנהגה הבית ספרית ולתאם ציפיות בין כל השותפים בה. חברי ההנהגה הבית ספרית הינם הורי התלמידים אשר פועלים בהתנדבות ומתוך רצון לשיתוף פעולה פורה ובונה למען כלל תלמידי בית הספר עם הנהלת בית הספר.

כללי : · מפגשי ההנהגה מתקיימים אחת לחודש על פי לוח זמנים שפורסם מראש. · במידת הצורך יתקיימו כינוסים לצורך ישיבות חירום . · מספר ימים לפני מפגש הנהגה תישלח תזכורת במייל והנושאים לפגישה . נושאים אשיים שאינם נוגעים ליתר חברי ההנהגה לא ידונו בפורום זה, אלא במסגרות אחרות הניתנות בבית הספר. · כל הורה מתבקש לאשר את הגעתו. במידה ולא מתקבלים 7 אישורים – המפגש יתבטל ויתקיים במועד הבא , על פי לוח הזמנים הרגיל. · בסיום כל פגישת הנהגה יפורסם פרוטוקול שיועלה לאתר בית הספר . · הנהגה בית ספרית פעילה מרגע בחירתה ועד לבחירת הנהגה חדשה – בשנה שלאחר מכן. · הבאה לדיון של נושאים כלליים ועקרוניים הקשורים לכלל תלמידי בית הספר. מוזמנים להשתתף... · כל מי שטובת בית הספר ותלמידיו עומדת לנגד עיניו, מעוניין לתרום לשיח ולהיות מחויב לעשייה. · כל מי שהתנדב או נבחר כנציג הכיתה באסיפת ההורים הראשונה )לפחות נציג אחד, אפשר גם יותר). · כל מי שמוכן להקדיש מזמנו ולעשות מאמץ להגיע באופן עקבי למפגשים. · הורי בית הספר מוזמנים להציע נושאים לדיון בהנהגה דרך נציג הוועד הבית ספרי . הנושא יעלה לדיון בפורום על ידי הורה מההנהגה הבית ספרית. תפקיד וסמכויות ההנהגה : · ההנהגה הינה גוף שמטרתו לקדם נושאים בית ספריים לטובת הילדים בשיתוף עם הצוות החינוכי והנהלת בית הספר. · תפקיד ההנהגה הוא לגשר בין הורי הכיתות, הורי ההנהגות הכיתתיות והנהלת בית הספר וליצור ערוץ תקשורת פתוח וזמין. · ההנהגה הבית ספרית תהיה שותפה בתכנון , בניה ויישום רעיונות, תכניות ופעילויות חברתיות ופעילויות העשרה ברוח חזון בית הספר על מנת לחזק דגשים ערכיים, חברתיים וסביבתיים הקרובים ללבנו על בסיס תכניות בית הספר. · ההנהגה הבית ספרית תהווה גוף המאשר באופן רשמי את תשלומי ההורים ואת פעילות התל''ן בבית ספרנו. · וועדות ההנהגה יפעלו לטובת בית הספר יחד עם ההנהלה בנושאים שונים מול גורמי חוץ ברשות, במשרד החינוך וכדומה. קבלת החלטות בין הוועד להנהלה קבלת החלטות יכולה להתקבל בשלושה פורומים. בכל הרכב תהיה נוכחות הנהלה, יו'ר הורים ונציגות הורים מהוועד. מנהלת בית הספר תחליט באיזה פורום תתקיים ההצבעה בהתייעצות יו'ר הוועד. 1. פורום מצומצם –בפורום זה מתקבלות החלטות בנושאים שוטפים ודחופים. נציגות- מנהלת, סגנית, נציגות 2 הורים כולל יו'ר וועד ההורים. 2. פורום כולל - בפורום זה מתקבלות החלטות הנוגעות לתכנים עקרוניים ומשמעותיים ובו משתתפים כלל החברים בפורום ההנהגה הבית ספרית: הורי הנהגות מוזמנים לשתף את ההורים בנושאים , לאסוף מידע מהורים ולהביא קולות אלו לידיעת פורום ההנהגה טרם ההצבעה. ההחלטות מתקבלות בהצבעה גלויה כאשר לכל משתתף זכות הצבעה . בנושאיםעקרוניים עליהם יוחלט מראש ויפורסם מראש יינתן קול אחד לכל כיתה. בכל הצבעה יש צורך בנוכחות של לפחות 7 הורים (מחצית ממספר הכיתות). 3. פורום מורחב – בתכנים עקרוניים ומשמעותיים תינתן אפשרות לכלל ההורים להיות שותפים בקבלת החלטות. תפקיד חבר הנהגה בית ספרית · התחייבות להגיע למפגשים במהלך השנה. · להבטיח רציפות והמשכיות של פעילות הנהגת ההורים משנה לשנה . · לעודד תחלופה של נציגי ההורים בהנהגת ההורים ולעודד השתתפות ערה של ההורים בהנהגה. · להבטיח העברת מידע ומשוב בין הגופים הבאים: מורים , הנהגת הורים מרכזית, הוועדות וועדי הורים כיתתיות. · לשמש דוגמא לשיתוף פעולה פורה ובונה למען כלל תלמידי בית הספר עם הנהלת בית הספר והצוות החינוכי. תפקיד חבר הנהגה בית ספרית בפורום הנהגה כיתתי · לשתף כלפי ההנהגה הבית ספרית תחושות והלך רוח בקרב תלמידים והורים בדרך מכבדת ואתית. · להרחיב את מעגל השיתוף ולהתייעץ עם הורים בתכנים עקרוניים שעולים לדיון. · עם קבלת החלטה בהנהגה בית ספרית - לשתף בהחלטה שהתקבלה , בטיעונים שעלו ולהגן על ההחלטה שהתקבלה. · לקדם ולסייע ביישום החלטות ההנהגה הבית ספרית בכיתות. בחירת יושב ראש וסגן במפגש ההנהגה הראשון ייערך תהליך בחירה של יו''ר הנהגת הורים וסגנו. יו'ר וועד ההורים יבחר סגן. · כל המעוניינים יציגו את עצמם לבחירת הפורום. · הבחירות ייערכו על ידי ההנהגה . · ההצבעה תתקבל ברוב קולות. · אין הגבלת זמן לפעילות בעל תפקיד . יושב ראש הנהגה יוכל להיבחר לתפקיד רק לאחר שהיה פעיל במשך שנה לפחות בהנהגה הבית ספרית. בחירת סגן יור במידה והיור לא זמין אתיקה ומקצועיות · כבוד הדדי וניהול שיח מכבד תוך האזנה לכל הקולות לפני קבלת החלטות. · הבאה לדיון של נושאים כלליים ועקרוניים הקשורים לכלל תלמידי בית הספר. · שמירה על סודיות וצנעת הפרט – לא ייערך דיון בתלמידים / מורים / הורים ספציפיים. · התחייבות למלא את הכללים שנכתבו באמנה זו . המסמך מבוסס על ישיבת הוועד המרכזי הראשונה בנושא תאום צפיות ונערך ע"י מנהלת בית הספר הדס שטויאר, סגנית מנהלת דליה חזות, יו'ר וועד ההורים ימית יואלי, נציגי הורים שנבחרו עמוס חסון וורד סבג.

 
 
אודות
מובילים חדשנות פדגוגית
כיתות
מידע
מידע להורים
ועד הורים
רישום כיתות א
עיתון בית הספר
מקהלה
כולנו מנגנים
חינוך לקיימות
חינוך לחינוך אנושי
לימודי תקשורת
בית הספר בקהילה
בית ספר מוביל פדגוגיה
טפסים
אינטרנט בטוח
בית ספר לחשיבה יצירתית וחדשנות
רדיו School
פרוייקטים למ"פ (למידה מבוססת פרוייקטים)
כרטיסי פרוייקטים
למידה
אלבום תמונות
אירועי החודש
הענן החינוכי